Articles

2021(11) 2020(18) 2019(14) 2018(15)

 

2021

 

(1) Covid-19 Salgın Döneminde Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.52-74, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(2) İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitaplarında İşlenen Aile İçi Rollerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi.

Aydın İnsan ve Toplum Dergisi,, vol.7, no.1, pp.57-73, 2021 (National Refreed University Journal)

Doğanay G., Çopur Z.


(3) COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.80, pp.2157-2173, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(4) Family-to-Work Facilitation, Sex and Gender: A Sample of University Employees

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY, no.63, pp.317-338, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

COŞKUNER AKTAŞ S. , ÇİÇEK B.


(5) Ekonomik Faktörlerin Evlilik Kalitesine Etkisi: Bir Dyadic Model Testi.

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, vol.21, no.52, pp.631-668, 2021 (National Refreed University Journal)

Gürel B., Çopur Z.


(6) An Examination of Social Capital in Young People According to Life Satisfaction and Some Socio-Demographic Factors

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.44, pp.7520-7538, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


(7) YAŞLILARIN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN VE SOSYAL AĞLARININ BAŞARILI YAŞLANMAYA ETKİSİ

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.20, no.80, pp.1846-1857, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., Hazer O.


(8) Yaşlıların Aktif Yaşlanma Tecrübeleri: Nitel Bir Çalışma

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.33, pp.369-397, 2021 (National Refreed University Journal)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(9) KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA AÇISINDAN YAŞLILARIN DİJİTAL OKURYAZARLIK DENEYİMLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.271-297, 2021 (National Refreed University Journal)

Demir Erbil D., Hazer O.


(10) Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, vol.16, no.1, pp.437-452, 2021 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N. , Çiçek B.


(11) Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.56, no.1, pp.495-506, 2021 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N.


2020

(1) Finansal Yönetim Uygulamaları ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi: Ankara Örneği

Turkish Studies-Economics,Finance,Politics, 2020 (National Refreed University Journal)

COŞKUNER AKTAŞ S.


(2) Sosyal Medyanın Y Kuşağı Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür İncelemesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.65, pp.265-284, 2020 (National Refreed University Journal)

Yücel S. , Şener A.


(3) An investigatıon of the affective tendencies of the staff working in a university towards the environment

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.11, no.39, pp.224-244, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N. , Erkal S.


(4) ?Covid-19 Hijyen Ölçeği?: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, vol.15, no.6, pp.339-350, 2020 (National Refreed University Journal)

Çiçek B. , Şahin H., Erkal S.


(5) Examination of the relationship between the status of experiencing home accident of elderly and adaptation difficulties

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (National Refreed University Journal), vol.19, no.76, pp.2165-2174, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N. , Şahin H., Erkal S.


(6) COVID-19 SÜRECİNDE TÜKETİCİLERİN FİNANSAL DURUM VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES , vol.5, no.7, pp.62-81, 2020 (National Refreed University Journal)

Şener A. , Yücel S. , Gündüzalp A. A.


(7) Tüketicilerin Bireysel Kredi Kullanım Davranışlarının Analizi

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1130-1148, 2020 (National Refreed University Journal)

Buğday E. B. , Şener A. , Güzel Y.


(8) Gender Differences in Determinants of Family Life, Marital Quality and Marital Happiness.

International Journal of Eurasia Social Sciences., vol.11, no.40, pp.358-379, 2020 (National Refreed University Journal)

Çopur Z. , Gürel B.


(9) Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

Journal of Current Researches on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.10, no.4, pp.691-708, 2020 (National Refreed University Journal)

Şener A. , Gündüzalp A. A.


(10) Göreli yoksunluk ve algılanan stres arasındaki ilişkinin incelenmesi: akademisyenler üzerine bir inceleme

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.2, pp.1974-1983, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N.


(11) Kurum ev idaresi personelinin göreli yoksunluk duygusunun performansa etkisinin incelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.23, no.1, pp.127-148, 2020 (National Refreed University Journal)

Yılmaz N. , Erkal S.


(12) Development of Performance Evaluation Scale for Housekeeping Staff in the Accommodation Companies: Ankara Sample.

International Journal of Home Science, vol.6, no.2, pp.67-76, 2020 (National Refreed University Journal)

Ateşoğlu L., Erkal S.


(13) Evlilik Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.11, no.2, pp.30-42, 2020 (National Refreed University Journal)

Gürel B., Çopur Z.


(14) Yaşlı nüfusun COVID-19 salgınına ilişkin görüşleri: Giresun ili örneği.

Türk Coğrafya Dergisi, vol.76, pp.59-74, 2020 (National Refreed University Journal)

Doğanay G., Çopur Z.


(15) Determination of the opinions of individuals aged 65 and over on aging in place: the case of Ankara

EDUCATIONAL GERONTOLOGY, vol.46, no.4, pp.182-194, 2020 (Journal Indexed in SSCI)

ÇİÇEK B. , ŞAHİN H., ERKAL S.


(16) Covid-19 Pandemi Döneminde Hanehalkındaki Çatışma ve Birlik-Beraberlik Durumunun İncelenmesi

Journal of Turkish Studies, vol.15, no.4, pp.295-314, 2020 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , YILMAZ N. , Demir Erbil D., HAZER O.


(17) Gençlerde nesiller arası normatif dayanışma ve empati düzeyi araştırması

GENÇLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, vol.8, no.20, pp.5-15, 2020 (National Refreed University Journal)

Öztürk M. S. , Yılmaz N.


(18) Covid-19 pandemi döneminde hanehalkındaki çatışma ve birlik-beraberlik durumunun incelenmesi

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.4, pp.295-314, 2020 (National Refreed University Journal)

Öztürk M. S. , Yılmaz N. , Hazer O. , Demir Erbil D.


2019

(1) Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.12, no.2, pp.73-83, 2019 (National Refreed University Journal)

Kalınkara V., Günay G., Aydıner Boylu A. , Şahin H., Arpacı F., Ay F., et al.


(2) Çocuk Tüketici-Reklam: Reklam Okuryazarlığı Bağlamında Değerlendirme

Journal of Current Research on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.9, pp.245-270, 2019 (National Refreed University Journal)

Yücel S. , Şener A.


(3) Educational Planning for Elderly People

Gerontology and Geriatrics Studies, vol.5, no.3, pp.525-526, 2019 (National Refreed University Journal)

Öztop H. , Pekmezci P.


(4) Farklı Kuşaktaki Kadın ve Erkeklerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarının İncelenmesi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, vol.54, no.4, pp.1957-1978, 2019 (National Refreed University Journal)

Coşkuner Aktaş S. , Çiçek B.


(5) Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanım Durumlarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.385-402, 2019 (National Refreed University Journal)

Yücel S. , Çiftçi N.


(6) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UYGULAMASINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİÇALIŞANLARI AÇISINDAN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN İNCELENMESİ

Social Sciences Studies, vol.5, no.48, pp.6100-6113, 2019 (National Refreed University Journal)

Tibilli G., Şener A.


(7) Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction

Social Sciences Studies, vol.5, no.46, pp.5365-5371, 2019 (National Refreed University Journal)

Aslan M., Şener A.


(8) Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.4, pp.3385-3403, 2019 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A. , Günay G., Kılıç C.


(9) Economic, Sociological, and Psychological Factors of the Saving Behavior: Turkey Case

JOURNAL OF FAMILY AND ECONOMIC ISSUES, vol.40, no.2, pp.305-322, 2019 (Journal Indexed in SSCI)

ÇOPUR Z. , Gutter M. S.


(10) Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketiciler Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi

Journal of Current Research on Social Sciences (National Refreed University Journal), vol.9, no.4, pp.67-88, 2019 (National Refreed University Journal)

Tibilli G., Şener A.


(11) Kurumlarda Faaliyet Alanlarının Aydınlatılması ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

Verimlilik Dergisi, no.2, pp.185-204, 2019 (National Refreed University Journal)

Özsungur F., ÖZTOP H.


(12) Bilinçli Tüketim Davranışlarını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Üniversite Öğ rencileri Üzerine Bir Çalışma

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.63, pp.465-479, 2019 (National Refreed University Journal)

Kılıç C., Aydıner Boylu A. , Günay G.


(13) The Investigation of the Effect of Perceived Social Support on Loneliness in University Students

SOSYOEKONOMI, vol.27, no.41, pp.211-222, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

AYDINER BOYLU A. , GÜNAY G., ERSOY A. F.


(14) Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik Güvenirliği

Third Sector Social Economic Review, vol.54, no.4, pp.1827-1843, 2019 (National Refreed University Journal)

Günay G., Ersoy A. F. , Aydıner Boylu A. , Kılıç C.


2018

(1) Determinatıon of Ecological Footprint Awareness of Preschool Teacher Candidates

International Journal of Eurasia Social Sciences , vol.9, no.31, pp.1-12, 2018 (National Refreed University Journal)

Erkal S.


(2) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

İnönü University International Journal of Social Sciences, vol.7, no.1, pp.143-161, 2018 (National Refreed University Journal)

Yücel S. , Çiftçi N.


(3) THE EFFECT OF UTILITARIAN AND HEDONIC SHOPPING VALUES ONCONSUMERS? PERCEIVED BENEFITS AND RISKS IN ONLINE SHOPPING

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, vol.10, no.8, pp.12-28, 2018 (National Refreed University Journal)

Şener A. , Ateşoğlu L., Coşkun A.


(4) BORÇLANMAYA İLİŞKİN TUTUM, PARAYA İLİŞKİN TUTUM, MATERYALİZMEĞİLİMİ VE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BORÇLANMA DÜZEYİ İLEİLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.4, no.22, pp.4122-4134, 2018 (National Refreed University Journal)

Gündüzalp A. A. , Şener A.


(5) Sosyal Medya Kullanımının Eşler Arasındaki Strese Etkisi.

International Journal of Education Technology and Scientific Researches, vol.6, pp.142-153, 2018 (National Refreed University Journal)

Aktaş M., Çopur Z.


(6) Yaşlı Bireylerde Algılanan Sosyal Desteğin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.1351-1363, 2018 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A. , Günay G.


(7) Aging and Older Adults from the Primary School Age Children Perspective

The Journal of Academic Social Science, vol.6, no.84, pp.8-22, 2018 (National Refreed University Journal)

Günay G., Aydıner Boylu A. , Ersoy A. F.


(8) BİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARIBİREYLERİN KADINLARIN ÇALIŞMASINA VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal Of Eurasian Education And Culture, no.4, pp.1-21, 2018 (National Refreed University Journal)

Çiçek B. , Çopur Z.


(9) University Students' Perceptions of Parents and Childless or Childfree Couples

JOURNAL OF FAMILY ISSUES, vol.39, no.1, pp.155-179, 2018 (Journal Indexed in SSCI)

Koropeckyj-Cox T., ÇOPUR Z. , Romano V., Cody-Rydzewski S.


(10) Living In The Same House: An Intergenerational Comparative

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.105-117, 2018 (National Refreed University Journal)

ÖZTÜRK M. S. , ÖZTOP H.


(11) ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL KIRILGANLIKLARI İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Third Sector Social Economic Review, vol.53, no.3, pp.1177-1186, 2018 (National Refreed University Journal)

Aydıner Boylu A. , Günay G., Ersoy A. F.


(12) INTERGENERATIONAL SOLIDARITY AND LIFE SATISFACTION IN ELDERLY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.3, pp.429-437, 2018 (Journal Indexed in SCI)

YILMAZ N. , HAZER O. , ÖZTÜRK M. S.


(13) Tüketiciler Açısından Elektronik Ticaret

Social Sciences Studies Journal, vol.4, no.26, pp.6013-6021, 2018 (National Refreed University Journal)

Şener A. , Coşkun A.


(14) Mobbing, Organizational Identification, and Perceived Support: Evidence From a Higher Education Institution

Eurasian Journal of Educational Research, vol.73, pp.21-42, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

COŞKUNER S. , COŞTUR R. , BAYHAN KARAPINAR P. , METİN CAMGÖZ S. , CEYLAN S. , DEMİRTAŞ ZORBAZ S., et al.


(15) AN EVALUATION OF ABUSE AND NEGLECT IN ELDERLY WITH THE HWALEK-SENGSTOCK ELDER ABUSE SCREENING TEST

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.1, pp.16-24, 2018 (Journal Indexed in SCI)

Sahin H., ERKAL S.